top of page

Ana sayfa > Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI
Vepamed Kozmetik ve Tıbbi Ürünler SAN. TİC. A.Ş., KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI (“Politika Vepamed Kozmetik ve Tıbbi Ürünler SAN. TİC. A.Ş. (“Vepamed Kozmetik”) tarafından gerçekleştirilmekte olan işleme faaliyetlerine ve işlenmekte olan kişisel verilerin korunmasına yönelik iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2010 yılında yapılan değişiklik sonucunda Anayasanın 20. maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması Anayasal güvence altına alınmış ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öncelikle bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda Vepamed Kozmetik, şirket bünyesinde farkındalığın oluşması için gerekli çalışmaları düzenleyerek ve iç işleyişi kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumlu hale getirerek bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu Politika, Vepamed Kozmetik tarafından kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.

KAVRAMLARA AİT TANIMLAR

 • AÇIK RIZA: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 • ANONİM HALE GETİRME: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİ: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler, çalışanlar.

 • KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 • ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 • VERİ İŞLEYEN: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

 • VERİ SORUMLUSU: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir.

 • KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ORTAMLARI
Vepamed Kozmetik tarafından kişisel veriler aşağıdaki kayıt ortamları aracılığıyla işlenmektedir.

- Sunucular
- Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
- Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)
- Kişisel bilgisayarlar
- Optik diskler (CD, DVD vb.)
- Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
- Yazılımlar (ofis yazılımları, devlet kurumlarına ait yazılımlar)
- Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
- Elektronik olmayan yazılı, basılı, görsel ortamlar
- Kilitli dolaplar

ÇALIŞAN, ADAY, STAJYER VE FİZİKSEL ZİYARETÇİ KİŞİ GRUPLARI
Stajyer ve Aday Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler

Vepamed Kozmetik, iş başvurusu amacıyla kendisine başvuran aday kişi grubuna ilişkin olarak;

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Sağlık Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Görsel Veri Bilgileri, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Ad Soyadı, Doğum Tarihi, Adres, Telefon, E-posta, Askerlik Durumu, Yakın Bilgileri, , Medeni Hali, Eğitim Durumu, Mesleki Tecrübe, Referans Bilgileri, Mesleki Eğitimler, Görev, Sağlık bilgisi, Ehliyet bilgisi, Fotoğraf, TCKN, CV (kendisinin hazırladığı) Bilgileri işlenmektedir.

Çalışan Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Kişisel Veriler
Vepamed Kozmetik, iş ilişkisi/ iş sözleşmesinin ifası nedeni ve amacıyla çalışan kişi grubuna ilişkin olarak; Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Özlük Bilgisi, Finansal Bilgi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri,

Lokasyon Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Çalışan İşlem Bilgisi, Fotoğraf, Çalışabilirlik Bilgisi, Hesap Bilgisi, İkametgah, Adli Sicil Kaydı, Diploma Bilgisi, Mesleki Eğitim Bilgileri, Kan Grubu, Evlilik Tarihi, Eş ve çocuk kimlik bilgileri, Askerlik Terhis veya durum bilgisi, İşkur Kayıt Bilgisi, Referans Bilgisi, işe giriş bilgileri işlenmektedir.

Fiziksel Ziyaretçi Kişi Grubuna İlişkin Toplanan Veriler
Vepamed Kozmetik fiziksel güvenliğin sağlanması maksadıyla, fiziksel ziyaretçilerinin, görüntü kaydını muhafaza etmektedir.

Adayların ve Stajyerlerin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
Vepamed Kozmetik başvurunun niteliğini dikkate alarak adayın İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi, Yasal zorunluluklar, Banka işlemlerinin tamamlanması, Devlet kamu ve kurumlarla paylaşılma zorunluluğu olduğundan dolayı aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir:

 • Etkin personelin kurum içine kazandırılması

 • Stajyer veya Adayın niteliğini, tecrübesini, ilgisini ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,

 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,

 • Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,

 • Vepamed Kozmetik’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,

 • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetleri icra etmek.

4.5. Çalışanların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
Vepamed Kozmetik çalışan kişi grubunun aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerini işlemektedir:

• Vepamed Kozmetik’in uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,
• Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,
• Denetim etik faaliyetlerin yürütülebilmesi,
• İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi,
• Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,
• Çalışanın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
• Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
• Çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;
• Çalışanın maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,
• Vepamed Kozmetik’in kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
• Acil durumların varlığı halinde Çalışanın kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,
• İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
• Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
• Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,
• İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
• İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gereken faaliyetlerin icra etmek.

Çalışanların ve Adayların Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri
İşe alım sürecinde adayların kişisel verileri bu Politika’da belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanmaktadır:

 • Matbu veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formu,

 • Adayların Vepamed Kozmetik’e e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,

 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri, İŞKUR, İK siteleri, Linkedin ve benzeri insan kaynakları sosyal platformları,

 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Vepamed Kozmetik tarafından yapılan araştırmalar. Vepamed Kozmetik toplanan kişisel verileri bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işler.

Adaylar ve Stajyerler Hakkında Referans Araştırması Yapılması
Vepamed Kozmetik, adaylar ve stajyerler hakkında, adayların ve stajyerlerin iş başvuru formunda ilgili alanları doldurmak suretiyle belirtmiş olduğu bilgiler ile referans araştırması yapabilir. Yapılacak referans araştırması genel olarak adayın ve stajyerin verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmeye yönelik olacaktır. Ayrıca adayın ve stajyerin kendisi hakkında sakladığı ve Vepamed Kozmetik açısından risklerin doğmasına sebep olabilecek bilgileri tespit etmek de yapılabilecek araştırmanın amaçları arasında olacaktır.

Referans araştırması yapılması amacıyla iletişime geçilecek olan kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğü ilk iletişim anında Vepamed Kozmetik yetkilisi tarafından yerine getirilecektir. Yapılacak referans araştırması kapsamında üçüncü kişilerle adaylara ait kimlik bilgileri, iş ve eğitim tecrübeleri gibi gerekli kişisel veriler paylaşılabilir. Ayrıca stajyerler ve adaylar hakkında üçüncü kişilerden kişisel veri elde edilebilir. Stajyerler ve Adaylar, kendileri ile ilgili yapılacak referans araştırması hakkında her zaman Vepamed Kozmetik ile irtibat kurabilir.

Çalışanların ve Adayların Kişisel Verilerine İlişkin Hakları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesinden kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen adaylar bu Politika ‘da açıklanan usul ve esaslar kapsamında Vepamed Kozmetik’e başvurabilirler.

Stajyerlik ve Adaylık Sürecinde Toplanan Kişisel Verilerden İşe Alım Halinde İşlenmesine Devam Edilecek Olanlar
İşe alım süreçleri boyunca stajyer ve aday hakkında toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, adayın ilgili açık pozisyonda istihdam edilmesine karar verilmesi halinde özlük dosyasına aktarılır.

Çalışanların, Stajyerlerin ve Adayların Kişisel Verilerinin Güvenliği
Vepamed Kozmetik işlediği kişisel verilerin güvenliği bakımından, veri konusu kişi grupları (aday, stajyer gibi) arasında ayrım gözetmez. Kişisel verilerin güvenliği hakkında detaylı bilgi bu dokümanın kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bölümünde yer almaktadır.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLER
Vepamed Kozmetik tarafından müşteriye sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Vepamed Kozmetik tarafından temin edilerek ve Vepamed Kozmetik ürün ve hizmetlerini kullanımınız süresince aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Ad-Soyadı

 • Adres

 • Telefon

 • E-posta

 • TCKN

 • Banka IBAN No Bilgileri (İade işlemleri sırasında)

 • Fatura Bilgisi

Tedarikçi veya Tedarikçi çalışanı İlişkin Toplanan Kişisel Veriler
Vepamed Kozmetik tarafından alınan hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Vepamed Kozmetik tarafından temin edilerek ve Vepamed Kozmetik iş süreçlerinin işletilmesi amacıyla aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Ad ve soyad

 • Telefon numarası

 • Adres

 • Elektronik posta adresi

 • İmza

 • Banka Hesap Bilgisi

Müşterilerin ve Tedarikçi veya Tedarikçi çalışanı Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
Vepamed Kozmetik, müşteriye sunduğu hizmet ile aralarındaki iş ilişkisini dikkate alınarak müşterinin aşağıdaki amaçla kişisel verilerini işlemektedir:

 • Müşteri tarafından istek doğrultusunda doldurulmuş bulunan öneri ve talep formlarının değerlendirilmesi ve işin geliştirilmesi.

 • Müşteriye sağlanan kargo vb. hizmetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi.

 • İrsaliye Fatura gönderimi için verilerden yaralanmak

 • Herhangi bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığın giderilmesi için kullanmak

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşterilerin ve Tedarikçi Çalışanı/Yetkililerinin Kişisel Verilerinin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri
Müşteri ve Tedarikçi Çalışanı/Yetkililerinin kişisel verileri bu politikada belirtilen diğer yöntem ve vasıtalarla birlikte veya ek olarak aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir:

 • İnternet sitesi üzerinden

 • Çağrı Merkezi Üzerinden Sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda

 • E-posta, yazılı dilekçe/ öneri-talep formları/ teknik servis formları ile.

Müşterilerin ve Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi Kişisel Verilerine İlişkin Hakları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“KVKK”) kaynaklanan haklarını kullanmak isteyen müşteri ve tedarikçi çalışanı/yetkilisi bu politikada açıklanan usul ve esaslar kapsamında Vepamed Kozmetik’e başvurabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
Vepamed Kozmetik, kişisel verilerin korunması konusunda şirket politikası olarak özel bir hassasiyet göstermekte olup bu doğrultuda aşağıdaki temel ilkelerin ışığında hareket etmektedir.

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Kişi gruplarının işlenen kişisel verilerinin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Vepamed Kozmetik bünyesinde oluşturulur.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel veriler açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir. Verilerin hangi amaçla işleneceği, aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel veriler öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Vepamed Kozmetik kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler Vepamed Kozmetik‘in Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİ GRUPLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI
İlgili kişi gruplarının açık rızası, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini olanaklı kılan hukuka uygunluk sebeplerinden sadece bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yer alan diğer hukuka uygunluk sebeplerinden birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veri olması halinde ise; aşağıda “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller” başlığı içerisinde yer alan koşullar uygulanır. Kişi grupları, işbu Politika ile işlenen kişisel verilerinin hangileri olduğu, kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi sebeplerle işlendiği, kişisel verilerinin hangi kaynaklardan toplandığı, bu kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında bilgilendirilir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, Vepamed Kozmetik verisi işlenecek kişi gruplarının ayrıca açık rızasını almadan kişisel verilerini işler. Örneğin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca üyelik, ticari elektronik izni verilmesi, sipariş, ödeme, teslimat, ürüne ilişkin iptal veya iade gibi süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi.

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişi grubunun kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veriler işlenebilir.

Vepamed Kozmetik ’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde açık rıza alınmaksızın kişi grubunun kişisel verileri işlenebilir.

Kişi Gruplarının Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişi grubunun, kişisel verisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, açık rızaya gerek olmaksızın veriler işlenebilir. Örneğin Üye’nin internette, sosyal medya hesaplarında herkese açık olarak paylaşmış olduğu kişisel veriler, bu paylaşım iradesine uygun ve ölçüde olduğu takdirde işlenebilecektir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın verileri işlenebilir. Örneğin Üye’nin mahkemeye yapmış olduğu bir şikayete istinaden bilgilerinin bu şikayet dosyasına konulması.

Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi
Kişi grubunun temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Vepamed Kozmetik’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişi grubunun açık rızası alınmaksızın kişisel verileri işlenebilir. Örneğin Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla Vepamed Kozmetik tarafından memnuniyet anketleri yapılması.

Kişi Grubunun Kişisel Verilerinin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Kişi grubunun kişisel verileri, yukarıda madde 5(2)’de belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENEBİLECEĞİ HALLER
Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veri” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası olması halinde, bu Politika’da belirtilen ilkeler ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller
Özel nitelikli kişisel veriler, kişi grubunun açık rızası bulunmayan durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenebilecektir:

 • Kişi grubunun sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Kişi grubunun sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

KİŞİ GRUBUNUN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişi grubu Vepamed Kozmetik tarafından bilgilendirilir. Bu kapsamda Vepamed Kozmetik irtibat kişisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişi gruplarının sahip oldukları haklar kendilerine bildirilir.

Kişi gruplarının, kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etmesi halinde vepamed@hs01.kep.tr e-posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Vepamed Kozmetik sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek başvuruda bulunulması halinde gerekli bilgilendirme yapılır.

KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ
Bu POLİTİKA kapsamında, Vepamed Kozmetik tarafından kişi gruplarının aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgisi

 • İletişim Bilgisi

 • Lokasyon Verisi

 • Özlük Bilgisi

 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

 • Müşteri İşlem Bilgisi

 • Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi

 • Finansal Bilgi

 • Meslek Deneyim Bilgisi

 • Pazarlama Bilgisi

 • Görsel ve İşitsel Veri

 • Sağlık Bilgileri

 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 • Biyometrik Veri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
İşlenme Koşulları
Kişisel veriler aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Kişisel verilerinizin Vepamed Kozmetik tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

 • Kişisel verilerin işlenmesinin Vepamed Kozmetik‘in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Kişisel verilerin kişi grubu tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Vepamed Kozmetik tarafından işlenmesi,

 • Kişisel verilerin Vepamed Kozmetik tarafından işlenmesinin Vepamed Kozmetik veya kişi gruplarının veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

 • Kişi gruplarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Vepamed Kozmetik‘in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

 • Vepamed Kozmetik tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Vepamed Kozmetik kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.
İşleme Amaçları
Vepamed Kozmetik kişisel verileri; aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

Aday- Çalışan-Stajyer Grubu için:

 • İşe alım süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,

 • Adayların değerlendirilebilmesi,

 • Özlük dosyasının oluşturulması,

 • Performans değerlendirmesi yapılabilmesi,

 • İşin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti,

 • İş akdi çerçevesinde çalışan kişilerin genel sigorta, özel sigorta ve sair işlemlerinin yürütülebilmesi,

 • Yan hak süreçlerinin yönetilebilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,

 • Ödüllendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Şirket içi organizasyonların yapılması,

 • Yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerin organize edilmesi

 • Kanuni takibat işlemlerinin yapılması

Müşteri Grubu için:

 • Müşteri tarafından istek doğrultusunda doldurulmuş bulunan öneri ve talep formlarının değerlendirilmesi ve işin geliştirilmesi.

 • Müşterilere sağlanan hizmetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi.

 • Kanuni takibat işlemlerinin yapılması

 • Müşterilere sağlanan kargo vb. hizmetlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi

Soruşturmayı veya yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi, idari kurum çalışanı için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini.

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal/ Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yasal gereksinim

 • Anlaşmazlıkların Çözümü

Çevrimiçi Ziyaretçi için:

 • Yasal düzenlemelere uyum gereği.

 • Çevrimiçi ziyaretçi ve kullanıcıların sistem hareketlerinin loglanması.

Hissedar/Ortak için:

 • Yasal ve idari süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ve belgelerin temini (Bireysel vekaletname için).

KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI
Kişi grubuna ait kişisel veriler, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere (üçüncü taraf şirketlere, üçüncü gerçek kişilere) aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel veriler, KVKK Madde 8 ve Madde 9’da öngörülen koşulların gerçekleşmesi durumunda üçüncü kişilere aktarılabilir. Siteye üye olmayan çevrimiçi ziyaretçilerin anonim nitelikteki bilgileri, site kullanım alışkanlıkları cookieler ile toplanmakta ve paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan veri konusu kişi gruplarına aktarılabilir:

 • İş ortaklarına (Bağımsız Denetmenler, Anlaşmalı olunan sigorta şirketleri),

 • İç denetim

 • Firmanın sosyal medya hesaplarında bu hesapları takip eden kişiler ile( şirket içinde kutlama ve etkinliklerde kişilerin açık rızaları doğrultusunda(fotoğraf paylaşımı da dahil) çekilen fotoğraf ve videolar için),

 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine (Şirket Avukatı/ Hukuk Müşaviri, İşyeri Hekimi).

 • Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile aktarılmaktadır:

 • Vepamed Kozmetik’in uyguladığı iş sözleşmesi ilkelerini geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

 • Çalışanların sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması) vb. süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi,

 • Acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi,

 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,

 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlenmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkasının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanır. Sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği sağlanırken diğer kişisel verilere göre daha katı önlemler alınır.

Yetkilendirilmiş kişiler gereken güvenlik kontrollerinden geçirilir. Ayrıca bu kişiler görev ve sorumlulukları hakkında eğitilir.

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkânlar elverdiği ölçüde tutulur ve bu kayıtlar düzenli aralıklarla incelenir. Yetkisiz erişim söz konusu olduğunda derhal soruşturma başlatılır. Vepamed Kozmetik işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,

 • Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,

 • Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,

 • Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,

 • Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

KİŞİ GRUPLARININ YASAL HAKLARI VE KULLANMA YÖNTEMLERİ
KVKK Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Haklar
Kişisel verilere ilişkin olarak kişi gruplarının kullanabileceği haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar
Kişisel verilere ilişkin hakları kullanmak için kişiler, vepamed@hs01.kep.tr ve info@vepamed.com.tr e-posta adreslerine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Vepamed Kozmetik sistemlerinde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde yapacağınız başvurulara en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK
İşbu Politika yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika değişen koşullara ve mevzuata uyum amacıyla güncellenebilecektir. İlgili güncelleme hakkında kurum web sitesi üzerinden bilgi verilecektir.

bottom of page